Õppetöö

Käitumise ja hoolsuse hinnangud


KÄITUMINE
Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine, koolipere kokkulepetest kinnipidamine, kooli väärtuste austamine nii sõnade kui tegudega ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine.

Käitumishindega E «eeskujulik» hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine on harjumuspärane igas olukorras, kes täidab kooli kodukorra nõudeid eeskujulikult ja järjepidevalt, peab kinni koolipere kokkulepetest ning austab kooli väärtusi.

Käitumishindega VH «väga hea» hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- ja kõlbusnormide järgimine on harjumuspärane, üldjuhul täidab kodukorra nõudeid eeskujulikult ja järjepidevalt ning peab kinni koolipere kokkulepetest.

Käitumishindega H «hea» hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme, üldjuhul täidab kooli kodukorra nõudeid ja peab kinni koolipere kokkulepetest.

Käitumishindega R «rahuldav» hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ja täidab kooli kodukorra nõudeid, kuid kellel on esinenud eksimusi, mistõttu ta vajab pedagoogide ja lastevanemate tähelepanu ning suunamist.

Käitumishindega K «kasin» hinnatakse õpilast, kes igapäevaselt ei täida kooli kodukorra nõudeid ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme, kellel on esinenud eksimusi, mistõttu ta vajab pedagoogide ja lastevanemate tähelepanu ning suunamist.

Käitumishindega MR «mitterahuldav» hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra nõudeid ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme, ei allu õpetajate ega lastevanemate nõudmistele. Õpilase käitumise võib hinnata «mitterahuldavaks» ka korduva põhjuseta puudumise korral või üksiku õigusvastase teo või ebakõlbelise käitumise eest.

HOOLSUS

Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppeülesannetesse, tema kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel.

Hoolsushindega E «eeskujulik» hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse alati kohusetundlikult, õpib kõiki õppeaineid võimetekohaselt, on õppeülesannete täitmisel püüdlik, hoolas ja iseseisev, ilmutab omaalgatust ja viib alustatud töö lõpuni.

Hoolsushindega VH «väga hea» hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse enamasti kohusetundlikult ning õpib õppeaineid võimetekohaselt, on õppeülesannete täitmisel püüdlik, hoolas ja iseseisev, viib alustatud töö lõpuni.

Hoolsushindega H «hea» hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse kohusetundlikult, on iseseisev ja hoolikas ning õpib võimetekohaselt.

Hoolsushinde R «rahuldav» saab õpilane, kes üldiselt täidab oma õppeülesandeid, kuid ei ole piisavalt järjekindel ega õpi kõiki aineid oma tegelike võimete ja arengutaseme kohaselt.

Hoolsushindega K «kasin» hinnatakse õpilast, kes enamasti ei õpi võimetekohaselt, üldiselt suhtub õppeülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult, sageli ei tööta ainetundides kaasa, jätab enamasti täitmata oma kodused õppeülesanded.

Hoolsushindega MR «mitterahuldav» hinnatakse õpilast, kes ei õpi võimetekohaselt, suhtub õppeülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult, ei tööta tundides kaasa, jätab enamasti täitmata oma kodused õppeülesanded.

KÄITUMINE
Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine, koolipere kokkulepetest kinnipidamine, kooli väärtuste austamine nii sõnade kui tegudega ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine.

Käitumishindega E «eeskujulik» hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine on harjumuspärane igas olukorras, kes täidab kooli kodukorra nõudeid eeskujulikult ja järjepidevalt, peab kinni koolipere kokkulepetest ning austab kooli väärtusi.

Käitumishindega VH «väga hea» hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- ja kõlbusnormide järgimine on harjumuspärane, üldjuhul täidab kodukorra nõudeid eeskujulikult ja järjepidevalt ning peab kinni koolipere kokkulepetest.

Käitumishindega H «hea» hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme, üldjuhul täidab kooli kodukorra nõudeid ja peab kinni koolipere kokkulepetest.

Käitumishindega R «rahuldav» hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ja täidab kooli kodukorra nõudeid, kuid kellel on esinenud eksimusi, mistõttu ta vajab pedagoogide ja lastevanemate tähelepanu ning suunamist.

Käitumishindega K «kasin» hinnatakse õpilast, kes igapäevaselt ei täida kooli kodukorra nõudeid ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme, kellel on esinenud eksimusi, mistõttu ta vajab pedagoogide ja lastevanemate tähelepanu ning suunamist.

Käitumishindega MR «mitterahuldav» hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra nõudeid ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme, ei allu õpetajate ega lastevanemate nõudmistele. Õpilase käitumise võib hinnata «mitterahuldavaks» ka korduva põhjuseta puudumise korral või üksiku õigusvastase teo või ebakõlbelise käitumise eest.

HOOLSUS

Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppeülesannetesse, tema kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel.

Hoolsushindega E «eeskujulik» hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse alati kohusetundlikult, õpib kõiki õppeaineid võimetekohaselt, on õppeülesannete täitmisel püüdlik, hoolas ja iseseisev, ilmutab omaalgatust ja viib alustatud töö lõpuni.

Hoolsushindega VH «väga hea» hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse enamasti kohusetundlikult ning õpib õppeaineid võimetekohaselt, on õppeülesannete täitmisel püüdlik, hoolas ja iseseisev, viib alustatud töö lõpuni.

Hoolsushindega H «hea» hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse kohusetundlikult, on iseseisev ja hoolikas ning õpib võimetekohaselt.

Hoolsushinde R «rahuldav» saab õpilane, kes üldiselt täidab oma õppeülesandeid, kuid ei ole piisavalt järjekindel ega õpi kõiki aineid oma tegelike võimete ja arengutaseme kohaselt.

Hoolsushindega K «kasin» hinnatakse õpilast, kes enamasti ei õpi võimetekohaselt, üldiselt suhtub õppeülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult, sageli ei tööta ainetundides kaasa, jätab enamasti täitmata oma kodused õppeülesanded.

Hoolsushindega MR «mitterahuldav» hinnatakse õpilast, kes ei õpi võimetekohaselt, suhtub õppeülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult, ei tööta tundides kaasa, jätab enamasti täitmata oma kodused õppeülesanded.