Õppetöö

Prindi

2017/2018 õppeaasta eesmärgid:

1. Õppe- ja kasvatustöö
 1. Diferentseeritud töö õpilastega – erivajaduste märkamine, nõrgemate toetamine ja andekatega tegelemine.
 2. Huviringide mitmekesisus koostöös VAKiga.
 3. Kujundava hindamise rakendamine, I kooliastmes oskusainetes antakse hinnangulist tagasisidet.
 1. Ühisürituste korraldamine, külalisesinejate kutsumine, õppekäigud.
 2. Õppeainete vaheline lõiming, õpetamine teise aine võtmes (kord õppeperioodi jooksul).
 3. Õuesõppe võimaluste kasutamine, õpperaja stendide uuendamine.
 4. Teiste koolide külastamine ja nende kogemustest õppimine.
 1. Tahvelarvutite kasutamine õppetöös, õpetajate omavaheliste kogemuste ja abi jagamine.
 2. Põnevate tundide kajastamine kooli blogis.
 3. Õpetajate ja õpilaste koolitamine.
2. Keskkond
 1. Ühtsete kokkulepete (reeglite) sõnastamine, visualiseerimine ja rakendamine.
 2. Koolivägivald – märkamine, ennetamine, kohene sekkumine.
 3. TORE liikumise käivitamine.
 4. Tegevused vahetundides, suuremad juhendavad väiksemaid.
 1. Klassimööbli uuendamine.
 2. Mängud, tabelid, mudelid, seinte ja põranda kasutamine.
 3. Igasse klassi projektor.
3. Koostöö huvigruppidega
 1. Kooli kodulehe uuendamine, vastutaja määramine.
 2. Kooli blogi loomine, tegevuste kajastamine sotsiaalmeedias ja blogis.
 1. Ühisüritused, lastevanemate klubi.
 2. Erinevate huvigruppide kaasamine kooli arengukava väljatöötamisse.