Teemad

Abivalemid
Asendusvõte
Avaldise väärtuse arvutamine
Avaldiste lihtsustamine

Harilike murdude jagamine
Harilike murdude korrutamine
Harilike murdude liitmine ja lahutamine
Hariliku murru laiendamine
Hariliku murru taandamine
Hulkliikme jagamine üksliikmega
Hulkliikme korrutamine üksliikmega
Hulkliikme tegurdamine
Hulkliikmete korrutamine
Hulkliikmete liitmine ja lahutamine

Kahe tundmatuga lineaarvõrrand
Kümnendmurru esitamine hariliku murruna

Liitmisvõte
Lineaarvõrrand

Parameetriga lineaarvõrrand
Pöördarv

Samasus
Sarnaste liikmete koondamine
Segaarv

Tehted astmetega
Tehted harilike ja kümnendmurdudega
Tehted harilike murdudega
Tehted üksliikmetega
Tundmatu avaldamine võrrandist

Vastuoluline võrrand
Võrrandi lahendi kontrollimine
Võrrandi põhiomadused

T-ALGEBRA - näited ja ülesanded

";
Esitatud õppematerjal on valminud Tiigrihüppe Sihtasutuse toel.
See sisaldab 31 teemat põhikooli matemaatika programmist.
Igas teemas on lühike selgitav osa ning lahendatud näiteülesanded programmi T-algebra kasutades.
Igas teemas on antud vähemalt 1 ülesanne õpilastele iseseisvaks lahendamiseks (milles on vaadeldud näidetele sarnased tehted).
Kõik ülesanded (kokku 52) on koostatud sisestamise vabas re˛iimis ja neis on lubatud abi küsimine vaid reegli valimisel.
Kõigis ülesannetes genereeritakse andmed juhuslikult - iga õpilane saab iga kord lahendamiseks erineva töö.
Toodud ülesanded sobivad lahendamiseks 6. - 8. klassi õpilastel kodutööna või arvutiklassis tunnis õpitud materjali kinnistamisel.
Samuti sobivad need ülesanded lahendamiseks 9. klassis (või gümnaasiumis) põhikooli materjali kordamisel.
Materjali kasutamine eeldab nii õpetaja- kui õpilastepoolset T-algebra programmi kasutamise oskust (vt. juhendit).

Täpsemad juhised:
programmi allalaadimine
ülesandefaili allalaadimine, avamine ja salvestamine
lahendustefaili avamine.
Creative Commonsi litsents Margus Sõmer (sept 2011 - aug 2012)